Mark Rahim
Mark Rahim Director, Quantity Surveying London